Regulamin konkursu "Wygraj bak paliwa!"

 

Regulamin konkursu („Konkurs”) pod nazwą:

„Wygraj bak paliwa!”

 

§1 [Organizator]

 

Organizatorem Konkursu (zwanego dalej „Konkurs”) jest GRAND PIZZA Daniel Chudziak, ul. Kolejowa 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-257-18-41, REGON: 369070836 (zwany dalej: „Organizatorem”).

 

§2 [Uczestnicy Konkursu]

 

1.     Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadająca:

a)   stały dostęp do Internetu (urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, telefon, etc.),

b)   standardową przeglądarkę internetową z obsługą plików typu cookie,

c)   imienne konto w serwisie Facebook.

 

2.     Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§3 [Zasady Konkursu]

 

1.  Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2.  Warunkiem udziału w konkursie jest:

a)    spełnienie warunków Uczestnika, określonych §2 [Uczestnicy Konkursu].

b)   zapoznanie się z regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków,

c)    wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie,

d)   wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §3 [Zasady Konkursu].

3.  Zgoda na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie może być wyrażona w szczególności poprzez czynny udział Uczestnika w Konkursie i wykonanie zadania konkursowego, potwierdzając tym samym akceptację jego warunków i chęć uczestnictwa.

4.  Konkurs trwa od 16.08.2022 r. od godz. 12:00 do 21.08.2022 r. do godziny 23:59.

5.  Zadania konkursowe wykonane po terminie trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.

6.  Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem Fanpage’a Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook o nazwie Grand Pizza & Restaurant pod adresem https://www.facebook.com/grandpizzaow/

7.  Aby wziąć udział w konkursie, należy:

a)    Złożyć zamówienie z dostawą lub odbiorem własnym na stronie grand-pizza.pl produktów o wartości nie mniejszej, niż 50 PLN.

b)   Umieścić w uwagach do zamówienia tekst w formie krótkiego wiersza, zawierającego słowo „pizza”.

c)    Umieścić ten sam tekst w komentarzu pod postem konkursowym na portalu Facebook.

8.  Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Konkursie podczas jego trwania poprzez złożenie więcej niż jednego zamówienia, każdorazowo spełniając warunki uczestnictwa w konkursie.

9.  Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika, tj. spełnienie warunków Konkursu i wykonanie zadania konkursowego.

10.            Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania tekstów oraz fotografii o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich albo przepisy prawa, ofert handlowych, treści pornograficznych, godzące w uczucia religijne lub naruszające dobra osobiste innych osób.

11.             W przypadku naruszenia ww. warunków Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

12.             Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w Regulaminie.

13.            Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w Regulaminie.

 

§4 [Nagrody]

 

1.  Organizator powoła dwuosobową komisję konkursową, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu i wyłonienia zwyciezców.

2.  Organizator wybierze najbardziej kreatywną odpowiedź konkursową, która zostanie nagrodzona.

3.  Wybór odpowiedzi zostanie dokonany spośród tekstów umieszczonych w komentarzach do zamówień na stronie grand-pizza.pl przy założeniu spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków uczestnictwa, o których mowa w 3 § [Zasady konkursu].

4.  Nagrodą w Konkursie jest karta podarunkowa o wartości 500 PLN do wykorzystania w okresie jej ważności na stacjach benzynowych sieci BP Polska Sp. Z o.o.

5.  Wyniki konkursu (imię i nazwisko) zwycięzcy zostaną opublikowane na fanpageu Organizatora w dniu 22.08 2022 r o godzinie 21:00.

6.  Zwycięzcy otrzymają indywidualną wiadomość o wygranej za pośrednictwem messengera Facebooka lub na adres e-mail w terminie 1 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

7.  Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej nagrody na osoby trzecie.

8.  Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub zamianie na inne produkty.

9.  Odbiór nagrody będzie możliwy od dnia 23.08.2022 r. pod adresem restauracji, tj. ul. Kolejowa 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski w godzinach otwarcia.

 

§5 [Reklamacje]

 

1.  Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczących Konkursu w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.

2.  Reklamacje w formie pisemnej należy przesłać  na adres siedziby Organizatora.

3.  O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

4.  Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz powód reklamacji.

5.  Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

6.  Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora pocztą na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§6 [Prawa autorskie]

 

1.  Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że jego odpowiedź konkursowa jest wyłącznie jego autorstwa i nie narusza praw autorskich ani majątkowych osób trzecich.

2.  Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich, które będą wysuwane przez osoby trzecie w stosunku do nadesłanej przez niego pracy konkursowej.

3.  Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie przysługujące mu do dzieła jakim może być praca konkursowa złożona przez niego w celu udziału w Konkursie.

4.  Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac konkursowych przysłanych przez Uczestników bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych i wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez odrębnego wynagrodzenia.

 

§7 [Dane osobowe. RODO.]

 

1.  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2.  Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

3.  Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody wyrażonej w celu udziału w konkursie.

4.  Organizator w celu udziału w Konkursie przetwarza takie dane Uczestnika, jak jego imię i nazwisko.

5.  W celu dostarczenia i rozliczenia nagrody Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osób nagrodzonych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, a także adres dostawy podany w celu dostarczenia nagrody.

6.  Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi danych.

7.  Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, a także do bycia zapomnianym (usunięcia danych), o ile przepisy innych ustaw nie zobowiązują Organizatora do ich archiwizacji przez wskazany okres.

8.  Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą.

9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w Konkursie.

10.             Uczestnik w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z udziału w Konkursie. Uczestnik może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Organizatora.

11.             Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu rozliczenia i udokumentowania Konkursu, ale nie dłużej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

12.             Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innemu podmiotowi na podstawie umowy, zawartej na podstawie art. 28 RODO, w szczególności dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym dla Organizatora usługi w zakresie obsługi i rozliczenia Konkursu, a także utrzymania serwisu informatycznego, w którym są przetwarzane.

13.             Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.

14.             W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Organizatorem.

 

§8 [Postanowienia końcowe]

 

1.       Regulamin dostępny jest https://www.grand-pizza.pl/informacje/regulamin-konkursu-wygraj-bak-paliwa

2.       Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.

3.       Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

4.       Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu.

5.       Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

6.       Konkurs nie jest loterią w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

7.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.